Jak do nas dojechać
tel.  12 425-64-65
fax. 12 655-93-11
NIP 679- 21-01-977
Tutaj jesteś  Informacje
  Historia
  Statut MDDPS
  Nasze placówki
  Schemat organizac.
  Kontakt

   Nabór pracowników
  Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej

  Galeria
  Wydarzenia
  Napisz do nas
  e-mail admin

  Stowarzyszenie PLSiN

W I T A M Y


Trafiłeś Drogi Internauto na stronę internetową Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w tej skromnej witrynie przekażesz tym, którzy pomocy jaką świadczymy potrzebują lub jeżeli sam oczekujesz pomocy, możesz od nas ją uzyskać.

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie (MDDPS), działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o samorządzie gminnym, stanowiąc wyodrębnioną jednostkę pomocy społecznej oraz wyodrębnioną jednostką budżetową samorządu terytorialnego gminy i zarazem będącego na prawach powiatu miasta Kraków

Celem MDDPS jest wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia dziennej pomocy osobom objętym opieką i zaspokajanie ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym, a także dążenie poprawy stanu psychofizycznego osób objętych pomocą

Pomocą objęci są ludzie spełniający warunki ustawy o pomocy społecznej i określone w odpowiednich przepisach gminnych dotyczących pomocy społecznej.

Zadaniem MDDPS jest zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w nim osób zakwalifikowanych do korzystania z form działalności jednostki - osobom niepełnosprawnym i w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej oraz inspirowanie powstawania grup wsparcia i umocnienia więzi społecznych przez działania aktywizujące środowiska.

MDDPS jako ośrodek wsparcia realizuje swoje działania w szczególności podczas całodziennego pobytu poprzez:
  1. Usługi opiekuńcze.
  2. Terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychicznej, manualnej, w tym również warsztaty plastyczne.
  3. Usług rehabilitacyjnych w zakresie kinezoterapii, fizykoterapii, muzykoterapii.
  4. Zapewnienie posiłków.
  5. Zaspokojenie potrzeb towarzyskich, rekreacyjno - kulturalnych oraz stwarzanie możliwości realizacji potrzeb religijnych.
Uczestnik do MDDPS kierowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie decyzji administracyjnych. Wydanie decyzji poprzedzone jest zapoznaniem się z sytuacją danej osoby, jego rodziny i otoczenia - między innymi przez wywiad środowiskowy.

Pobyt w MDDPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności oraz zasady zwolnienia z odpłatności reguluje uchwała Rady Miasta Krakowa.
©Copyright 2006 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej